Baza danych

Produktem realizacji projektu pt. „Opracowanie genetycznego systemu identyfikacji produktów żywnościowych pochodzących z rybołówstwa i akwakultury wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej” realizowanego w latach 2011-2014 jest utworzona baza danych, zawierająca zebrane sekwencje dla referencyjnych prób ryb zebranych w następujących krajach Świata.

Każdy genetycznie zdefiniowany osobnik, został opatrzony metryką miejsca poboru, fotografią, oraz nazwą gatunkową w języku polskim, angielskim i łacińskim. Możliwość korzystania z bazy wymaga przygotowania próby według procedury przedstawionej w zakładce MATERIAŁY.

Baza genetyczna została skonstruowana na podstawie ok. 10.000 prób, z ryb pochodzących z krajów, których udział w imporcie =ryb na rynek krajów Unii Europejski jest największy.

 

Możliwość przeszukiwania bazy następuje według podanego przez użytkownika kryterium, które stanowi:

  1. Sekwencja
  2. Morfologia
  3. Nazwa polska
  4. Nazwa angielska
  5. Nazwa łacińska
  6. Kraj odłowienia ryby

Baza jest uzupełniana na bieżąco przez Wykonawców projektu aż do momentu kompletnego sklasyfikowania i opatrzenia metryczką genetyczną wszystkich pobranych prób ryb.